Dialetto tranese

"Il virus maledetto": nuovo componimento in vernacolo di Francesco Pagano

''U virùs maledettê​'', l'ultimo brano in vernacolo firmato da Francesco Pagano

Cultura
Trani domenica 22 novembre 2020
di La Redazione
Quarantena Italia - Coronavirus
Quarantena Italia - Coronavirus © Niki di Corrado

Un concittadino, amante della storia di Trani, delle tradizioni e del dialetto, ci ha regalato questo componimento in versi in vernacolo tranese. Parliamo di Francesco Pagano, già autore di altri brani e libri dedicati a Trani, componente attivo dell'associazione Obiettivo Trani di cui è stato anche presidente.

Di seguito vi proponiamo la sua opera dialettale e relativa traduzione.

U virùs maledettê

Ma ce iàe ca stè a sêcceaetê

da l’inizie dê cuss’ænnê,

nan sê sciauchê e nan sê vasê,

nan sê chændê e nan s’abbèllê.

Senza strettê dê lê manê fra zianê e fra pariendê,

cê guardame d’indê a l’occhie caumê fossêmê fêtiendê.

Cê nu geœirê tê vu fè

o dê mezzê dê la chiæzzê,

sindê proeimê addêmannè:

fezzê buonê o sò nu pæzzê?

La mangiatê o ristorendê

o la pizzê alla pizzerœie

iàe nu suonnê ca tê vaeinê,

sia dê nottê ca dê dœie.

E cittê, cittê, e acchianê acchianê

chê lê mæskêrê saupê o mùssê,

sciamê sembê chê la pagheurê

ca cê attæcchè stù virùs.

Nu virùs maledettê

chè pêrtatê fraivê e mortê,

nan sê vaeitê e nan sê sendê

ma ca sciauchê chê la sortê.

E quennê l’omenê sê crêdavê

de iessê cuddê chiù potendê,

è sêrveutê cussê malê

a fè chiængê tenda gendê.

C’è piaceutê ad affêtescie

ierie, terrê, cielê e marê,

e mau tênimêcê stù uaie

ca facê dænnê a lê crêstianê.

Na spêrænzê c’è rêmasê

e iaie l‘arrœivê du vaccœinê,

pêrcè u munnê ava grêdè:

abbrazzæmêcê chiù dê prœimê.


Il virus maledetto (traduzione in italiano)

Ma che cosa sta succedendo

da l’inizio di quest’anno.

non si gioca, non si bacia,

non si canta e non si balla.

Senza strette di mani fra zii e fra parenti,

ci guardiamo dentro gli occhi come fossimo fetenti.

Se un giro ti vuoi fare

nel mezzo della piazza,

devi prima chiedere:

faccio bene o sono un pazzo?

La mangiata al ristorante

o la pizza in pizzeria

è un sonno che ti viene

sia di notte che di giorno.

E zitti, zitti, e piano, piano,

con le maschere sul muso,

andiamo sempre con la paura

che ci attacca questo virus.

Un virus maledetto

che ha portato febbre e morte,

non si vede e non si sente

ma che gioca con la sorte.

E quando l’uomo si credeva

di essere quello più potente,

è servito questo male

a far piangere tanta gente.

Ci è piaciuto ad inquinare

aria, terra, cielo e mare,

e ora teniamoci questo guaio

che fa danni alle persone.

Una speranza ci è rimasta

ed è l’arrivo del vaccino,

perché il mondo vuole gridare:

abbracciamoci più di prima

Lascia il tuo commento
commenti